Ενημερωτικά Δελτία Εκθέσεις Αποτελεσμάτων
Ενημερωτικό φυλλάδιο έργου
(αρχείο 905 ΚΒ)
Έκτη συνάντηση - Ιούνιος 2014
(αρχείο 233 ΚΒ)
Ενημερωτικό δελτίο #1
(αρχείο 3.000 ΚΒ)
Έβδομη συνάντηση - Ιούλιος 2014
(αρχείο 261 ΚΒ)
Ενημερωτικό δελτίο #2
(αρχείο 615 ΚΒ)
Όγδοη συνάντηση - Νοέμβριος 2014
(αρχείο 188 ΚΒ)
Ένατη συνάντηση - Φεβρουάριος 2015
(αρχείο 166 ΚΒ)
Δέκατη συνάντηση - Απρίλιος 2015
(αρχείο 227 ΚΒ)