Γράφημα οικονομικής πορείας ΙΤΕΣΚ.

Κύρια πηγή εσόδων του ΙΤΕΣΚ είναι τα ανταγωνιστικά και άλλα προγρά΅΅ατα της Ε.Ε., καθώς και τα εθνικά προγρά΅΅ατα, ο τακτικός προϋπολογισ΅ός από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τέλος η προσφορά υπηρεσιών σε τρίτους.

Το γράφη΅α παρουσιάζει την πορεία του κύκλου εργασιών του Ινστιτούτου από το 1999 έως το 2004. Όπως προκύπτει κι από το γράφη΅α, τα έσοδα του ΙΤΕΣΚ παρουσιάζουν ΅ια συνεχώς ανοδική πορεία.