Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρ΅ογών Στερεών Καυσί΅ων (ΙΤΕΣΚ) είναι o κύριος ελληνικός φορέας για τη μελέτη, έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας με σκοπό τη βελτιω΅ένη και ολοκληρωμένη αξιοποίηση των στερεών καυσί΅ων υλών και των παραπροϊόντων τους.

Το ΙΤΕΣΚ ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1987 με το Π.Δ. 374/1987 και την επωνυ΅ία "Κέντρο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων" (ΚΤΕΣΚ). Στις 27 Μαρτίου του 2002 εντάχθηκε στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με τη νέα του επωνυ΅ία, ως Ερευνητικό Ινστιτούτο. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.

Το Ινστιτούτο, από την ίδρυσή του μέχρι και το 2007, βρίσκονταν στο παλιό εργοστάσιο της πρώην ΑΕΒΑΛ στην Πτολεμαϊδα. Το Δεκέμβριο του 2005, όμως, θεμελιώθηκε το νέο ιδιόκτητο κτίριό του, επίσης στην Πτολεμαϊδα, στο οποίο και έχει εγκατασταθεί από τα μέσα του 2007.

Τέλος, μέσα στο 2005, στα πλαίσια της ανά πενταετία αξιολόγησης ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων εποπτευόμενων από τη ΓΓΕΤ και του Προγράμματος "Ενίσχυση της Αριστείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων Εποπτευόμενων από τη ΓΓΕΤ" (’ξονας 3, Μέτρο 3, Δράση 1) του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα", το Ινστιτούτο κατετάγει 6ο στον ελληνικό χώρο μεταξύ περισσότερων από 40 ίδιους ερευνητικούς φορείς κατέχοντας έτσι έναν τίτλο Αριστείας σε δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.