Πρόγραμμα/Αρχή Τίτλος ΄Εργου Διάρκεια Συνολικός
Προϋπολογισμός
/ Χρηματοδότηση
(EUR)
Τρέχοντα έργα
HORIZON 2020 - RESEARCH AND INNOVATION ACTIONS (RIA) Chemical Looping gAsification foR sustainAble production of biofuels (CLARA) 01.11.18-31.12.22 296.325 / 95.000
Horizon 2020 – Smart and Sustainable Cities I.A. Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities (IRIS) 01.10.17-30.09.22 1.300.000 / 1.300.000
H2020- Integrating and opening research infrastructures of European interest (INFRAIA) Biofuels Research Infrastructure for Sharing Knowledge II - BRISK II 05.05.17-30.04.22 115.000/115.000
HORIZON 2020 - COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS (CSA)) BIOFIT: Bioenergy retrofits for Europe’s industry 01.10.18-31.12.21 162.875 / 162.875
HORIZON 2020 - COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS (CSA) AgroBioHeat: Promoting the penetration of agrobiomass heating in European rural areas 01.01.19-31.12.21 415.375 / 415.375
HORIZON 2020 - INNOVATION ACTIONS (IA) PLUG-N-play passive and active multi-modal energy HARVESTing systems, circular economy by design, with high replicability for Self-sufficient Districts Near-Zero Buildings (PLUG-N-HARVEST) 01.09.17-30.11.21 300.000 / 300.000
RESEARCH FUND FOR COAL & STEEL LIG2LIQ Cost Effective Conversion of Lignite and Waste to Liquid Fuels 01.09.18-01.11-21 296.000 / 177.600
RFCS-2016 METHANE RECOVERY AND HARNESSING FOR ENERGY AND CHEMICAL USES AT COAL MINE SITES (METHENERGY) 01.07.17-30.06.21 288.855,06 / 173.313,04
HORIZON 2020 - INNOVATION ACTIONS (IA) SMart IsLand Energy systems (SMILE) 01.05.17-30.04.21 483.125 / 483.125
HORIZON 2020 - INNOVATION ACTIONS (IA) Boosting new Approaches for flexibility Management By Optimizing process Off-gas and waste use (Bamboo) 01.09.18-30.4.21 333.125 / 333.125
LIFE BIOMASS C+ Low-cost, carbon positive bioethanol production with innovative Green Floating Filters in multiple water bodies (LIFE BIOMASS C+) 01.09.17-27.02.21 737.772,35 / 442.352,91
ERANET-COFUND Accelerating CCS technologies as a new low-carbon energy vector – ACT 01.02.16-31.01.21 181.250 / 59.812,50
CEF-TRANSPORT 2014 - 2020 POSEIDON MED II 01.12.15-31.12.20 730.000 / 365.000
HORIZON 2020 - INNOVATION ACTIONS (IA) Integrated Smart GRID Cross-Functional Solutions for Optimized Synergetic Energy Distribution, Utilization Storage Technologies (inteGRIDy) 01.01.17-31.12.20 125.000 / 125.000
RESEARCH FUND FOR COAL & STEEL (RFCS) FLEXible operation of FB plants co-Firing LOw rank coal with renewable fuels compensating vRES (FLEXFLORES) 01.07.17-31.12.20 410.200 / 246.120
DIA: ΔΙΜΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΓΓΕΤ SUstainable And Novel Fuel Cell Applications For Island Energy Systems (SUNIES) 29.05.18-28.11.20 268.756 / 268.756
RFCS-2016 Innovative management of COAL BY-PROducts leading also to CO2 emissions reduction (COALBYPRO) 01.07.17-30.06.20 325.473 / 195.283,80
RESEARCH FUND FOR COAL & STEEL (RFCS) Promotion of the knowledge gained from the RFCS Research Programme, share experiences with the international research community, development of a strategic research agenda for the Programme and establishment of a European Network of Clean Coal Technologists to support the energy transition in the coal regions.-CoalTech2051 01.07.18-30.06.20 70.970,05 / 70.970,05
EC INEA - Horizon 2020 Demonstration of innovative integrated biomass logistics centres for the Agro-industry sector in Europe (AGROinLOG) 01.10.2016-31.03.2020 615.962,50 / 615.962,50
INTERREG V B ADRIATIC - IONIAN 2014-2020 Cooperation Programme "SEADRION" - Fostering diffusion of Heating & Cooling technologies using the seawater pump in the Adriatic-Ionian Region 01.02.18-31.01.20 156.000/148.500
INT: GREECE - FYROM Cross-Border Programme 2007-2013_2nd Call Projects objective is the energy upgrade of public infrastructure to improve road travel time, safe border crossing and promote energy efficiency towards green transport. Energy interventions through the use of RES are going to be implemented in public buildings (schools and cultural center) in 2 municipalities of Greece (Florina and Serres) and 2 municipalities of Fyrom (3EM) 01.02.18 - 31.12.19 150.000 / 150.000
INT: GREECE - ALBANIA 2014-2020 INTERREG IPA II Cross Border Programme Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions through cross-border activities (WASTERREACT) 01.02.18 - 31.12.19 120.000 / 120.000
Horizon 2020 Biomasud Plus: Developing the sustainable market of residential Mediterranean solid biofuels 01.01.16-31.12.19 276.092 / 276.092
HORIZON 2020 - RESEARCH AND INNOVATION ACTIONS (RIA) Next GenerAtion MateriAls and Solid State DevicEs for Ultra High Temperature Energy Storage and Conversion (AMADEUS) 01.01.17-31.12.19 300.000,00 / 300.000,00
MARIE CURIE ACTIONS: ITN/ETN Holistic Approach of Spray Injection through a Generalized Multi-phase Framework (HAOS) 01.11.15-31.10.19 427.335,62 / 427.335,62
Horizon 2020 uP_running: Take-off for sustainable supply of woody biomass from agrarian pruning and plantation removal 01.04.16-30.06.19 255.523 / 255.523
RESEARCH FUND FOR COAL & STEEL (RFCS) DNi-based alloys for Operation of 725 °C Power Plants (NIBALO725) 01.09.16-31.08.19 395.450,00 / 237.270,00
MUNICIPALITY OF KOZANI BUSINESS PLAN KOZANI 2020+ 23.06.17-12.06.19 75.000
LIFE GREEN LINK Restore desertified areas with an innovative tree growing method across the Mediterranean border to increase resilience 01.07.16-31.03.19 338.402 / 201.241
Western Macedonia Region Development of Sustainable Energy Action Plans (SEAPs) for the integration of Western Macedonia Municipalities to the Covenant of Mayors 01.02.17-06.03.19 112.972,11
INTERREG MED PROGRAM Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area - finMED 01.02.18-31.01.19 231.450 / 231.450
MUNICIPALITY OF ATHENS Preparation and drafting of technical specifications for biogas plant and determination of the environmental impact of the project 23.10.17-22.10.18 74.400
Εκτελεσθέντα έργα
EC DGXVII / Thermie B Dissemination of new technologies for coal quality control and homogenization (subcontractor to PPC) 01.11.98-01.10.99 40.000
EC DGXII / OPET CRES-OPET – Partner of the consortium for the promotion of energy technologies 01.11.96-31.10.99 58.230 / 29.115
EC DGXVII / ECSC Fines exploitation and improved products and energy efficiency of a low grade coal briquetting installation (subcontractor of PPC) 01.10.97-31.12.99 28.000.000 GRD
ΔΕΤΗΠ Ανάπτυξη συστήματος GIS για τη διαχείρηση του δικτύου τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας 01.01.98-28.02.00 7.924 / 7.924
ΓΓΕΤ / Διακρατικές Συνεργασίες Έρευνα στις Τριτογενείς λεκάνες γαιάνθρακα της Κίνας και της Ελλάδας: Ορυκτολογία των γαιανθράκων και γεωχημεία των ιχνοστοιχείων 13.01.98-13.08.00 9.724 / 9.724
ΓΓΕΤ / Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε & T Δημιουργία και Ανάπτυξη Τράπεζας Πληροφοριών και Δεδομένων για τον Ελληνικό Λιγνίτη 01.11.98-31.10.00 93.910 / 93.910
EC DGXVII / Thermie A Low emissions co-combustion of waste wood and lignite derived products 01.09.97-31.12.00 612.200 / 306.100
EC DG TR-EN / CARNOT Study of the size and type of existing electricity-generating capacity using solid fuels within an enlarged EU 01.01.00-31.12.00 23.500 / 11.750
EC DG TR-EN / CARNOT Study on the Renovation Options for Power Plants Burning Indigenous Solid Fuels in an Enlarged European Union, Taking into Account Environmental and Economic Factors 01.01.00-31.12.00 46.000 / 23.000
ΓΓΕΤ / Διακρατικές Συνεργασίες Examination of the mineralogical and petrographiv characteristics of Greek an Chinese lignite deposits
ΓΓΕΤ / ΥΠΕΡ Ανάπτυξη συστήματος αυτοματοποιημένου ποιοτικού ελέγχου και ομογενοποίησης λιγνίτη 01.09.98-31.08.01 32.400 / 32.400
EC DGXVII / 5th FP - OPET European Solid Fuels Organisation for Promotion of Energy Technologies (ESF OPET) 01.05.00-30.04.02 180.000 / 90.000
EC DGXVII / Thermie A Demonstration of BGL-gasification under optimized conditions for the European and Asian markets 01.11.98-30.06.02 372.100 / 148.840
Νομαρχία Κοζάνης Κατασκευή δοκιμαστικών/ερευνητικών τμημάτων οδών με χρήση Ιπτάμενης Τέφρας 23.08.00-22.08.02 16.434 / 16.434
E.C. / PHARE FYROM - Investment Option in the Energy Sector “Action plan for fuel supply to thermal power plant of Bitola” (sub-contract to EXERGIA S.A.) 01.01.02-31.12.02 50.000 / 50.000
EC DGXVII / ECSC Production and application of special coke for environmental purposes 01.10.99-31.10.02 420.100 / 252.060
ΓΓΕΤ / Διακρατικές Συνεργασίες Διερεύνηση των διαδικασιών καύσης και αεριοποίησης βιομάζας με τη χρήση ρευστοποιημένης κλίνης 25.11.00-24.11.02 11.739 / 11.739
PHARE Action plan for fuel Supply to Thermal Power plant Bitola 01.01.02-31.12.02 50.000 / 50.000
EC DG TR-EN/ 5th FP - Energy & Environment Utilization of residues from biomass co-combustion in pulverized coal boilers (subcontractor to NTUA) 01.10.00-30.09.03 30.000
Υπουργείο Ανάπτυξης Αριστεία : ΄Ενα εργαλείο για την ανάπτυξη 01.04.02-31.12.03 250.000 / 250.000
ΓΓΕΤ / Διακρατικές Συνεργασίες Έρευνα για το χαρακτηρισμό της Κινεζικής και Ελληνικής Ιπτάμενης Τέφρας: Ορυκτολογία, Γεωχημεία και Φιλικές προς το Περιβάλλον εφαρμογές 01.09.01-31.12.03 14.674 / 14.674
EC DG TR-EN/ 5th FP Combined Heat & Power – District Heating Cluster OPET 01.04.03-31.05.04 39.000 / 28.080
EC DG TR-EN/ 5th FP Cleaner Fossil Fuels OPET 01.04.03-31.05.04 327.468 / 206.305
EC DG TR-EN / CARNOT Promotion οf Renovation Activities in the Russian Energy Sector 26.07.02-25.07.04 205.000 / 102.500
EC DG TR-EN / ECSC Advanced Demineralisation of Coal (subcontractor to PPC) 01.03.04-31.07.04 40.000
Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας / ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας Ενεργειακό Τεχνολογικό Πάρκο (Πτολεμαϊδα) 09.02.04-08.08.04 75.000 / 75.000
EC DG TR-EN / FP6 Promotion of an Integrated European and National R&D Initiative for Fossil Energy Technologies towards Zero Emission Power Plant (FENCO) 01.11.03-31.10.04 ERA-net Interested Party
EC DG TR-EN / CARNOT Circulating Fluidised Bed for the Clean and very Efficient Retrofit of an Existing Coal-Fired Power Plant 01.01.03-31.12.04 200.000 / 100.000
CARNOT Evaluation of the lignite industry of the enlarged European Union    
Υπουργείο Ανάπτυξης New products based on brown coal ash residues    
ECSC Monitoring Optimisation of milling systems    
ECSC Characterisation and control of slagging episodes in coal fired boilers    
ECSC Efficient Utilisation of Residual Coals    
ΓΓΕΤ Development of a system for water resources management and artificial recharge of aquifers in areas of open-pit lignite mines    
Υπουργείο Ανάπτυξης Use of fly ash in concrete    
ΓΓΕΤ Investigation of the conditions for the use of low quality lignites in thermal power stations    
Νομός Κοζάνης / Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης Development of a process for the pilot construction of road bases and sub-bases using fly ash    
ΥΠ.ΑΝ / ΕΠ.ΑΝ Χρήση του Βιοαερίου από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων για προστασία του περιβάλλοντος 10.05.03-09.07.05 55.116 / 55.116
EC DG TR-EN/ 5th FP - Energy & Environment Multi Fuel Operated Integrated Clean Energy Process: Thermal Desorption Recycle-Reduce-Reuse Technology 01.08.02-31.07.05 485.000 / 242.500
EC DG TR-EN/ 5th FP ECHAINE Energy Wood Production Chains in Europe (ECHAINE) 01.10.02-30.09.05 318.890 / 159.445
Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας / ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας Ανάπτυξη νέων προϊόντων με τη χρήση της τέφρας για την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας 18.12.03-31.12.05 116.250 / 116.250
EC DG Research / RFCS Development of advance monitoring methods to improve boiler availability and performance (ADMONI) 01.09.03-31.08.06 214.000 / 128.400
EC DG Research / RFCS Assessment of options for CO2 capture and geological sequestration (ASSOCOGS) 01.09.03-31.08.06 297.000 / 178.200
EC DG Research / RFCS Advanced CFB for clean and efficient coal power (CLEFCO) 01.09.03-31.08.06 315.250 / 189.150
EC DG Research / RFCS Upgrading of high moisture, low rank coals to hydrogen and methane (C2H) 01.01.04-31.12.06 231.933 / 139.160
Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας / ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας Ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση του ΙΤΕΣΚ 01.06.02-31.10.06 1.469.545 / 1.469.545
GSRT / Bilateral Cooperations On-line monitoring systems for quantitative and qualitative analyses of coal and lignite 01.05.04-30.04.06 11.720 / 11.720
O.P.W. Macedonia / Information Society Electronic Informational Platform for Environmental and Energy Management Issues 01.10.05-30.11.06 155.000 / 155.000
ΓΓΕΤ / Διακρατικές συνεργασίες Assessment of CO2 geological storage potential in Greece and in the Czech Republic 01.01.06-31.12.07 11.740 / 11.740
ΓΓΕΤ / Διακρατικές συνεργασίες Investigation of the Mechanical and chemical stability of CO2 absorbents during the thermal conversion of brown coals 01.01.06-31.12.07 60.000 / 60.000
ΓΓΕΤ / Διακρατικές συνεργασίες Gasification of Biomass and wastes in existing coal-fired power plants 01.01.06-31.12.07 11.740 / 11.740
ΓΓΕΤ / Διακρατικές συνεργασίες Definition of mineral matter in Greek and Australia coal 01.01.06-31.12.07 60.000 / 46.000
ΓΓΕΤ / Διακρατικές συνεργασίες Co-combustion Behaviour of Secondary Fuels (Biomass and Solid Recovered Fuels) with Coal for Power Generation 01.01.06-31.12.07 60.000 / 55.000
ΥΠ.ΑΝ-Ε.Π.Α.Ν. Αριστεία: Ένα εργαλείο Ανάπτυξης 01.01.06-31.12.07 866.666 / 866.666
ΓΓΕΤ / Διακρατικές συνεργασίες Carbon Dioxide (CO2) Mineralization 01.01.06-31.12.07 60.000 / 46.000
Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας / ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας Ανάπτυξη Τεχνολογίας για την παραγωγή «Καθαρών» Στερεών Καυσίμων από Λιγνίτες & Απόβλητα 01.01.06-30.04.07 125.000 / 125.000
ΓΓΕΤ / Τοπικός Πόλος Regional Innovation Pole of Western Macedonia 01.12.07-30.11.08 672.500 / 564.750
ΥΠ.ΑΝ. / Ε.Π.ΑΝ. Τεχνολογικό Δυναμικό για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα – Δυνατότητες – Προοπτικές των Ελληνικών Επιχειρήσεων 01.03.07-31.05.08 62.070 / 62.070
EC DG Research / RFCS Zero “dioxin” releases in coal combustion and coal/organic waste co-combustion processes (NoDioxComb) 01.12.04-31.05.08 224.374 / 134.624
EC DG Research / RFCS Utility scale CFB for competitive coal power (CFB800) 01.09.05-31.08.08 350.051 / 210.031
EC DG Research Advanced Biomass Gasification for High-Efficiency Power (BiGPower) 01.10.05-30.09.08 225.960 / 114.480
EC DG Research / IP 6th FP Enhanced Capture of CO2 (ENCAP) 01.03.04-28.02.09 400.000 / 250.000
EC DG TREN / FP6 / SSA Early Market Introduction of New Energy Technologies in liaison with science and industry (ΕΜΙΝΕΝΤ) 01.06.06-31.05.09 89.720 / 52.800
EC DG Research R&D Initiative for Fossil Energy Technologies towards Zero Emission Power Plant 01.06.05-31.05.09 390.240 / 390.240
EC DG Research Abatement of Emission of Trace Pollutants by FGD from co-combustion and environmental characteristics of by-products (ABETRAP) 01.07.06-30.06.09 340.974 / 204.584
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Εκπόνηση σχεδιαστικής μελέτης και υποστήριξης στην εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος αεριοποίησης βιομάζας 01.04.07-28.02.09 22.500 / 22.500
EC DG Research / FP6 Pre-normative research on solid biofuels for improved European standards (BIONORM II) 01.01.07-31.12.09 108.438 / 54.219
EC DG Research Hydrogen separation in advanced gasification processes (HYDROSEP) 01.07.06-30.06.09 278.575 / 167.145
EC DG Research Intelligent monitoring and selective cleaning control of deposits in pulverised coal boilers (Clean Selective) 01.07.06-30.06.09 250.002 / 150.001
EC DG Research CO2 Emission Reduction through Combustion Optimisation Technologies at coal-fired power plants (CERCOT) 01.07.06-30.06.09 280.316,86 / 112.126,74
PPC Solid and fossil fuels analyses according to ISO 17025 01.08.08-28.02.09 145.000 / 145.000
PPC Study concerning the installation of a lignite supercritical power plant, with CO2 capture and sequestration system in W. Macedonia and Evia Island – Economic analysis of CO2 capture and sequestration technologies 14.10.08-28.02.09 35.000 / 35.000
EC DG Research Υπεργολαβία από ΔΕΗ έργου Commercial-Scale Testing of a Fluidized-Bed Drying Plant for highly efficient lignite-fired Power Plants (DRYCOAL) 01.09.06-31.03.09 90.000 / 90.000
GSRT-Bilateral Cooperations Scrutinizing the impact of CCS communication on the general and local public (Impact of Communication) 01.03.09-28.02.10 52.000 / 52.000
Αναλύσεις COAL ENERGY 01.11.09-31.03.10 12.650 / 12.650
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης εμπομπών CO2 για τον τερματικό σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σύμφωνα με την εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ στην Ελλάδα 01.07.09-30.06.10 23.370 / 23.370
Περιφέρεια Αττικής ΕΣΔΚΝΑ Παρακολούθηση προτύπου CEN/TC 343, εφαρμογή στις διαδικασίες παραγωγής του εναλλακτικού στερεού καυσίμου από το ΕΜΑ Λιοσίων, υπόδειξη μέτρων για την τυποποίησή του 22.09.09-21.09.10 63.397 / 63.397
GSRT / Bilateral Cooperations Economic modeling and assessment of CCS implementation in Europe (EMACE) 01.03.09-30.09.10 30.000 / 30.000
EC DG Research Enhanced Capture with Oxygen for Scrubbing of CO2 (ECO-Scrub) 01.07.07-30.09.10 392.826 / 197.896
ECOELASTICA Eμπλουτισμός δευτερογενούς εναλλακτικού καυσίμου από επεξεργασία στερεών αστικών απορριμμάτων (SRF/RDF) με τεμαχισμένα ελαστικά οχημάτων (TDF) 15.10.10-15.07.11 61.500 / 61.500
ΔΕΗ / ΔΕΘ Εκτέλεση χημικών αναλύσεων στερεών καυσίμων και ορυκτών υλών στο πρότυπο χημικό εργαστήριο Βόρειας Ελλάδας και εφαρμογή όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στα πλαίσια λειτουργίας του, κατά ISO 17025 01.08.08 – 21.02.12 672.120 / 672.120
EC DG TREN / FP7 Demonstration of Large Scale Biomass Co-firing and Supply Chain Integration (DEBCO) 01.06.08-31.05.12 498.000 / 260.000
Παν. Δ. Μακεδονίας Παροχή υπηρεσιών συμβούλου-Expert για ανάλυση μετάλλων σε δείγματα αιωρούμενων σωματιδίων στο Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας 08.03.12-30.06.12 3.500 / 3.500
FP7-Regions Developing Research and Innovation Environment in five European Regions in the field of Sustainable Use of Biomass Resources (BIOCLUS) 01.09.09-31.08.12 265.627,50 / 265.627,50
INTERREG IVC / BioEnArea Potential of the Integral Use of the Energetic Crops Analysis and its Importance within Biomass Action Plans (BIOREF) 01.01.11-31.12.12 48.000 / 40.800
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Επέκταση εφαρμογής συστημάτων παρακολούθησης εκπομπών CO2 σε εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 01.05.11-31.10.11 15.000 / 15.000
Research for SME / FP7 Adaptation of renewable energy solutions for the olive oil industry (RESOLIVE) 01.07.08-31.12.11 327.630 / 256.399
EC DG Research / FP7 European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure (ECCSEL) 01.01.11-31.12.11 59.860 / 32.747
Ελληνικός Δήμος Mελέτη σχετικά με βιοαποδομήσιμα απόβλητα 19.09.12-19.12.12 18.450 / 18.450
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Μελέτη σχετικά με την αναθεώρηση του ελληνικού ρυθμιστικού πλαισίου για την ελληνική αγορά ανακτηθέντων καυσίμων (RDF/SRF) 28.09.12-27.12.12 23.370 / 23.370
INTERREG IVC / BioEnArea The Bioenergy System Planners Handbook (BISYPLAN) 01.01.11-31.12.12 46.480 / 39.508
INTERREG IVC / BioEnArea Biomass and solid biofules certification and traceability control system (BIOPATH) 01.01.11-31.12.12 60.000 / 51.000
Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Πτολεμαΐδας – Εορδαία 01.05.13-31.10.13 20.910 / 20.910
Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας Προκαταρκτική μελέτη για την ανάπτυξη έργου συμπαραγωγής ηλεκτρισμού 1 MWe και θερμότητας 6 MWth για την Δ.Ε.ΤΗ.Π 04.02.13 – 03.07.13 22.755 / 22.755
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης Προκαταρκτική μελέτη για την αναβάθμιση και επέκταση εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης με εναλλακτικές πηγές ενέργειας 14.10.12-04.06.13 49.200 / 49.200
ΕΣΠΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή αξιοποίηση στερεών και υγρών βιο-καυσίμων στον ηλεκτροπαραγωγικό τομέα (ENEP-BIO) 18.02.11-17.08.13 363.100 / 363.100
SMART + Promotion of RTD & SME Innovation Mini-Programme (SMART+) (STP) 01.05.11-30.04.13 45.000 / 45.000
SMART + Promotion of RTD & SME Innovation Mini-Programme (SMART+) (TREC) 01.05.11-30.04.13 45.000 / 45.000
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης Προετοιμασία και υλοποίηση των παραδοτέων και παροχής τεχνικής υποστήριξης των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Έργου “MEDEEA”, του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG MED “Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου (ΕΕΑ) σε μεσογειακές Περιοχές – MEDEEA 10.04.12-31.05.13 37.342,80 / 37.342,80
EC DG Research / RFCS Study of Deep Underground Coal Gasification and the Permanent Storage of CO2 in the Affected Areas (UCG-CO2) 01.07.10-30.06.13 232.786 / 139.672
EC DG Research / RFCS Modelling and experimental validation of Calcium Looping CO2-capture process for near-zero CO2 emission power plants (CAL-MOD) 01.07.10-30.06.13 575.810 / 345.486
INTERREG / MED ENERMED - Énergies Renouvelables Méditerranéennes 01.07.10-30.06.13 150.000 / 150.000
Energy / FP7 BioMaxEff: Cost efficient biomass boiler systems with maximum annual efficiency and lowest emissions 01.09.10-31.08.13 251.061 / 170.986
EC DG Research / FP7 Research into Impacts and Safety in CO2 Storage (RISCS) 01.01.10-31.12.13 442.000 / 336.500
EC DG Research / FP7 EUROpean multilevel integrated BIOREFinery design for sustainable biomass processing (EuroBioRef) 01.03.10-28.02.14 458.696,67 / 141.905,28
LIFE+ 2010 Development and implementation of a demonstration system on Integrated Solid Waste Management for Tinos in line with the Waste Framework Directive (LIFE ISWM-THNOS) 01.10.11-31.05.14 144.568 / 72.284
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου "Promotion of residual biomass in the Mediterranean basin" (PROFORBIOMED) 18.12.12-18.06.14 156.702 / 156.702
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας Ευρωπαϊκά Σχέδια Βελτίωσης Υδάτινων Διαδρόμων (ERCIP) 10.03.14-30.11.14 42.379,65/43.379,65
SEE-Transnational Cooperation Programme Sustainable networks for the energetic use of lignucellulosic biomass in South East Europe (FOROPA) 01.12.12-30.11.14 256.000 / 256.000
LIFE+ 2009 ENERGY-WASTE: Energy Exploitation of Non-Recyclable Urban Waste in a Sustainable Waste-to-Energy Market 01.01.11-31.12.14 476.569 / 228.284
ΕΣΠΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Καινοτόμες Τεχνολογίες για την εφαρμογή μεθόδων δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα 01.09.13-30.06.15 114.225,40/114.225,40
STC Programme MED Smart Interregional Cooperation Strategy for Innovation capacities in the Energy Sector on the MED area 01.04.14-30.06.15 40.590/40.590
EC DG Research / RFCS Complex mining exploitation : optimizing mine design and reducing the impact on human environment (COMEX) 01.07.12-30.06.15 237.600,50 / 142.560,30
ΓΓΕΤ / ΠΑΒΕΤ Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Έξυπνου Συστήματος Βέλτιστης Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων Υλικών, Compost & RDF από την Επεξεργασία των Σύμμεικτων Αστικών Απορριμάτων (MSW) με τη χρήση Οπτικών Διαχωριστών (SmartWasteTech) 43.050 / 43.050
ECOELASTIKA 2015_1 Δειγματοληψία και ανάλυση μεταχειρισμένων ελαστικών που αξιοποιούνται στην τσιμεντοβιομηχανία 15.04.15-15-07-15 20.172 / 20.172
ΓΓΕΤ / ΠΑΒΕΤ Ολοκληρωμένο Σύστημα Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Βέλτιστης Ανάκτησης Υλικών από Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων 28.04.14-28.07.15 73.800 / 73.800
ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ « ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΚΡΗΠΙΣ» Διεπιστημονική Συνεργασία στην περιοχή "Ενέργεια και Περιβάλλον" για τη στρατηγική ανάπτυξη, διατήρηση της Αριστείας και βελτίωση της ανταγωνιστκότητας του ΕΚΕΤΑ, μέσω της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων 01.08.13-30.07.15 375.000 / 375.000
ΓΓΕΤ / ΕΣΠΑ Optimization of Clean Fuels performance for low carbon emissions 31.01.14-31.07.15 250.000/250.000
ΔΙΜΕΡΕΙΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ (Ελλάδα - Κίνα) Θερμική αξιοποίηση Στερεού Ανακτηθέντος Καυσίμου (ΤΕ-RDF) 20.08.13-19.08.15 186424,44 / 186.424,44
ΕΣΠΑ-Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Γερμανίας 2013-2015 Συνεργασία για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών προ-ξήρανσης λιγνίτη, για υψηλής απόδοσης και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος λιγνιτικές μονάδες (COALEEP) 01.11.13-30.10.15 219.440 / 219.440
FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-1 Research and Civil Society Dialogue towards a low-carbon society (R&Dialogue) 01.01.12-30.11.15 250.429 / 250.429
EC DG Research / FP7 Bioeconomy regional strategy toolkit (BERST) 01.12.13-30.11.15 56.214,91 / 40.235,00
INFRA-2011-1.1.15 The European Research Infrastructure for Thermochemical Biomass Conversion (BRISK) 01.11.11-30.11.15 131.000 / 111.350
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Αξιοποίηση της Βιομάζας με έμφαση στην Τηλεθέρμανση 20.09.15-30.12.15 17.835 / 17.835
EC DG Research / FP7 European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure Prparatory Phase 2 (ECCSEL PPII) 01.01.13-31.12.15 62.250 / 40.125
e-TEN "Βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές με ΥΦΑ μεταξύ της ελληνικής ηπειρωτικής χώρας και των νήσων του Αρχιπελάγους (ARCHIPELAGO-LNG)" 01.10.14-31.12.15 278.628 / 139.314
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Μελέτη σχετικά με την χρήση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) για την παραγωγή ενέργειας και άλλων χρήσεων στις νησιωτικές περιοχές 09.04.15-16.02.16 120.000/120.000
Energy / FP7 Α novel technology for producing bio-based synthetic textile fibres from biomass-derived furanic monomers (ECOLASTANE) 01.03.13-29.02.16 530.480 / 530.480
(160.000/160.000)
Sustainable Energy at the Western Macedonian Municipalities Technical support concerning the formation of Action Plans for Sustainable Energy at the Western Macedonian Municipalities, funded by Region of Western Macedonia 23.12.14-23.06-16 55.350 / 55.350
Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες (Ελλάδα - Αλβανία) Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation “GABE” 01.04.14-31.03.16 115948,4/115948,4
FP7 for Research Delivery of sustainable supply of non-food biomass to support a “resource-efficient” Bioeconomy in Europe (S2BIOM) 01.05.13–30.04.16 51.627 / 39.190
EC DG Enterprise and Industry CO2 reduction in the ETS glass industry by means of waste heat utilization 01.12.13-31.05.16 115.724,94 / 86.793,81
Greece-Albania IPA Cross Border Programme 2007-2013 Cross Border Infrastructural Project (CPIB) 01.06.14-31.05.16 95.000/95.000
Greece-Albania IPA Cross Border Programme 2007-2013 Greece / Albania Energy Tourism (GALET) 01.06.14-31.05.16 96.427/96.427
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΩΝ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τεχνική υποστήριξη σχετικά με την κατάρτιση σχεδίων δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας 23.12.14-23.06-16 55.350 / 55.350
EC DG Research / RFCS Crack Mechanism Understanding and Failure Avoiding Treatment of T24 Tube Material in Advanced Super Critical Coal Fired Steam Generators (CRAMUFAT24) 01.07.13–30.06.16 351.607,00 / 210.964,50
EC DG Research / RFCS Management of mine water discharges to mitigate environmental risks for post-mining period (MANAGER) 01.07.13–30.06.16 108.147 / 64.888
ΕΑΠ Ν. Κοζάνης 2012-2016 Ανάπτυξη πρότυπου εργαστηρίου υποστήριξης δράσεων αξιοποίησης του ξηρού λιγνίτη στο ενεργειακό μίγμα της Δυτικής Μακεδονίας 10.02.16-30.06.16 35.000 / 35.000
ΕΟΧ/ΕΖΕΣ ΓΡΕΒΕΝΑ Προετοιμασία πλήρους φακέλου για υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) / Ε.Ζ.Ε.Σ. για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών 16.07.14-15.07.16 23.370 / 23.370
EC DG Research / FP7 Scale-up of Calcium Carbonate Looping Technology for Advanced High Efficiency CO2 Capture from Power and Industrial Plants (SCARLET) 01.09.13-31.08.16 291.200 / 218.400
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων της Π.Ε. Φλώρινας 01.10.15-01.10.16 150.000 / 150.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ/ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής "Κοινότητας" Γρεβενών 02.11.15-30.04.17 181.432,71 / 181.432,71
EC DG Research / RFCS Enhanced Coal Exploitation through UCG Implementation in European Lignite Mines (COAL2GAS) 01.07.14-30.06.17 282.102 / 169.261
EC DG Research / RFCS Competitive pre-drying technologies and firing concepts for flexible and efficient lignite utilisation (DRYLIG) 01.07.14-30.06.17 539.083 / 323.449
EC DG Research / RFCS Scale-up of optimized Calcium Looping Process for load flexibe operation (OPTICAL) 01.07.14-30.06.17 449.546 / 269.727
Horizon 2020 - Research & Innovation Actions (RIA) European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure (ECCSEL INFRADEV) 01.09.15-31.08.17 119.162,31 / 119.162,31
EC DG Research / FP7 / Marie Curie Renewable Systems Engineering grant (RENESENG) 01.11.13-31.10.17 166.104 / 166.104
SOLERGON 2015 LABORATORY ANALYSIS FOR THE SOLERGON COMPANY 02.10.15-31.12.17 4.998
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.-HELLAS Provision of consulting services for the penetration of PPC SA in the area of ​​the Natural Gas of Western Macedonia 01.06.17-28.02.18 22.320
EC INEA - Horizon 2020 Securing future-proof environmentally compatible bioenergy chains (SECURECHAIN) 01.04.15-31.03.18 46.875 / 46.875
EC DG Research / RFCS Smarter Lignite Open Pit Engineering Solutions (SLOPES) 01.07.15-30.06.18 346.250 / 273.742
LIFE+ 2013 Pilot for rural smart grids through optimisation of energy use and innovative renewable biomass sources (COOP 2020) 01.07.14-30.06.18 350285 / 175143
Athens Development and Destination Management Agency Elaboration of feasibility study for the implementation of a municipal waste treatment plant of the Municipality of Athens after the implementation of a collection system with mobile / submersible bins 04.04.18-03.07.18 20.000