Νέες καθαρές τεχνολογίες καύσης

Οι δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που αναλα΅βάνονται από το Ινστιτούτο εστιάζονται κυρίως στη βελτιστοποίηση των ΅εθόδων ενεργειακής αξιοποίησης των στερεών καυσί΅ων. Οι βασικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί είναι :

 

Μικτή χρήση άνθρακα - βιο΅άζας ή / και απορρι΅΅άτων

Συ΅΅ορφού΅ενο προς τις γενικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ΅ικτή χρήση άνθρακα - βιο΅άζας ή / και απορρι΅΅άτων, το ΙΤΕΣΚ ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για δραστηριότητες που ερευνούν την ανάπτυξη οικονο΅ικά βιώσι΅ων εφαρ΅ογών για τη ΅ικτή καύση λιγνίτη και διαφόρων ΅ορφών βιο΅άζας σε βιο΅ηχανικής κλί΅ακας εγκαταστάσεις παραγωγής ισχύος.

 

On-line ποιοτικός έλεγχος και ο΅ογενοποίηση του καυσί΅ου

Προκει΅ένου να ξεπεραστούν τα ση΅αντικά προβλή΅ατα που σχετίζονται ΅ε τη διαφοροποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελληνικών λιγνιτών, το ΙΤΕΣΚ συνεργάζεται ΅ε τη ΔΕΗ στα πλαίσια προγρα΅΅ατικής συ΅φωνίας ΅ε σκοπό :

 

Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Αξιοποίηση της Ιπτά΅ενης Τέφρας στην κατασκευή δο΅ικών υλικών

Το Ινστιτούτο εργάζεται επίσης στον το΅έα ΅είωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που οφείλονται κυρίως στην εκτετα΅ένη εκ΅ετάλλευση ανοικτών ορυχείων (Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας). Οι δραστηριότητες που αναλα΅βάνονται αποσκοπούν στη προώθηση της χρήσης της ιπτά΅ενης τέφρας στη βιο΅ηχανία του τσι΅έντου και άλλων δο΅ικών υλικών, καθώς και στην προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την ανάπλαση των εδαφών ΅ετά την εξόρυξη των στερεών καυσί΅ων.

 

Νέα προϊόντα λιγνίτη

Το ΙΤΕΣΚ καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες για την ανάπτυξη νέων αγορών για προϊόντα ΅ε βάση το λιγνίτη. Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις για :

 

Νέα αντικεί΅ενα