Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων συμμετέχει στα ακόλουθα δίκτυα:

Σκοπός του θεματικού αυτού δικτύου είναι :
 • η προώθηση των ερευνητικών συνεργασιών σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο
 • η εκτίμηση και ο καθορισμός της Ε&Τ στρατηγικής για νέες δραστηριότητες
 • η διάδοση των αποτελεσμάτων στην ερευνητική κοινότητα
 • η παροχή πληροφοριών στην Ε.Ε. και στις Εθνικές κυβερνήσεις για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων
 • η χαρτογράφηση των Ευρωπαϊκών Κέντρων Αριστείας για την ανάπτυξη ενός «Εικονικού Κέντρου Αριστείας» με αντικείμενο το διοξείδιο του άνθρακα
 • η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και η διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με στόχο την ενημέρωση και κοινωνική αποδοχή των εξελίξεων και, τέλος
 • εφαρμογή των επιτυχών αποτελεσμάτων για την θεμελίωση ενιαίου συστήματος προτύπων εφαρμογής.

 

 

Το δίκτυο ECHAINE (Energy Wood Production CΗΑΙΝs in Europe) αποσκοπεί
 • στη μελέτη και εύρεση αλυσίδων παραγωγής ενέργειας από ξύλο που είναι βέλτιστες από άποψη τεχνική, οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική
 • στην ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής θέρμανσης και ενέργειας με χρήση καύσιμης ξυλείας - ορίζοντας π.χ. καμπύλες μάθησης
 • στην ανάλυση αγοράς του συγκεκριμένου χώρου και στην επισήμανση δυνατοτήτων σε πιθανούς επενδυτές
 • σε προτάσεις για την επιτυχή προώθηση παραγωγής ενέργειας από ξύλο σε ολόκληρη την Ευρώπη
 • στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης ξύλου για παραγωγή ενέργειας

 

 

Ειδική υποστηρικτική δράση στα πλαίσια του 6ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Κυβερνητική πρωτοβουλία Γερμανίας, Αγγλίας, Ελλάδας, Πορτογαλίας, Δανίας και Αυστρίας για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου ΄Ερευνας (ERA-Net) προς την κατεύθυνση της παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα (fossil energy) που αποβλέπει στο να καταστεί η βιομηχανία αυτή ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά.

 

 

Δίκτυο Οργανισμών και Προώθησης Ενεργειακών Τεχνολογιών (ΟΠΕΤ), για την προώθηση και διάδοση των "καθαρών" τεχνολογιών άνθρακα.

 

 

 Δίκτυο για συστήματα τηλεθέρμανσης.

 

 

Σύμφωνο 16 Εργαστηρίων, Τεχνολογικών Ινστιτούτων και Πανεπιστημίων από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEC Agreement) για συνεργασία στο πεδίο εφαρμογής της ρευστοποιημένης κλίνης, στις καθαρές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας και τη χημική μηχανική.

 

 

  Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας για τον Ελληνικό λιγνίτη (ΔΕΤΕΛ). Το δίκτυο αποσκοπεί στη συνεργασία των ελληνικών ινστιτούτων στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων καθώς επίσης και στην ανάπτυξη κοινής εθνικής στρατηγικής για τη προώθηση της εκμετάλλευσης των στερεών καυσίμων.

 

 

Το ΙΤΕΣΚ είναι μέλος αρκετών διεθνών οργανισμών και συνεργάζεται με ερευνητικά ινστιτούτα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ασία μέσω της ανταλλαγής επισκέψεων εργασίας για τεχνικά ζητήματα, κοινή τεχνολογική έρευνα, παροχή τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης προσωπικού. Το ΙΤΕΣΚ έχει καθιερώσει μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με πολλούς οργανισμούς σε περισσότερες από 20 χώρες.

Επίσης δραστηριοποίεται σε :