Το έργο finMED: Ενίσχυση της χρηματοδότησης της καινοτομίας στους τομείς της πράσινης ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου

Το εταιρικό σχήμα του έργου finMED, αποτελούμενο από 15 εταίρους, συμπεριλαμβανομένων περιφερειών, οργανισμών υποστήριξης επιχειρήσεων, παρόχων γνώσεως και αναπτυξιακών οργανισμών, από 9 διαφορετικές χώρες, ενώνει τις δυνάμεις του για τη βελτίωση της γνώσης και την παροχή μέσων τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς φορείς, με στόχο τη βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Το έργο finMED είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο έργο (Integrated Project) που ανήκει στην Κοινότητα της Πράσινης Ανάπτυξης του Προγράμματος MED, το οποίο θα μελετήσει, θα δοκιμάσει, θα μεταφέρει και θα αξιοποιήσει συγκεκριμένες λύσεις για τη διατήρηση της χρηματοδότησης της καινοτομίας στους πράσινους τομείς. Ενσωματώνει τις προσπάθειες, τις πρακτικές και τις δράσεις μεταξύ διαφορετικών φορέων, ενισχύοντας την ιδέα ότι η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί μια επικερδή βιώσιμη στρατηγική για το μέλλον των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα, των επενδυτών και των χρηματοδοτών και πρέπει να διατηρηθεί με κατάλληλες χρηματοδοτικές πρακτικές.

Κύριος στόχος

Ο κύριος στόχος του έργου finMED είναι να ενισχύσει τη χρηματοδότηση της καινοτομίας στους τομείς της πράσινης ανάπτυξης μέσω βελτιωμένης υλοποίησης των πολιτικών και των πολιτικών στρατηγικών, καθώς και μέσω της εισαγωγής καινοτόμων υπηρεσιών στην περιοχή της Μεσογείου.

Το έργο προσανατολίζεται σε τρία επίπεδα:

Αποτελέσματα