Μια συνολική καταγραφή των λιγνιτοφόρων λεκανών του ελληνικού χώρου γίνεται σε αυτή την εργασία. Κάθε λεκάνη έχει υποδιαιρεθεί στα επιμέρους λιγνιτικά κοιτάσματα. Επιπλέον, δίνονται τα βεβαιωμένα και τα υπαιθρίως απολήψιμα αποθέματα. Όπως επίσης και η σχέση εκμετάλλευσης για τα εν ενεργεία ορυχεία. Η πλειονότητα των Ελληνικών λιγνιτών είναι τυπικοί λιγνίτες (64%), ενώ τυρφώδης λιγνίτες είναι το 25% και ξυλιτικού τύπου είναι μόλις το 11%. Οι περισσότεροι Ελληνικοί λιγνίτες δημιουργήθηκαν κατά το Μειόκαινο (41%) και το Πλειόκαινο (43%), ενώ τα βεβαιωμένα αποθέματα των λιγνιτών προέρχονται κυρίως από το Πλειόκαινο (51%) και το Πλειστόκαινο (30%). Κατά συνέπεια, κατά το Μειόκαινο υπήρξε έντονη απόθεση λιγνίτη στον Ελληνικό χώρο αλλά έδωσε μικρού πάχους αποθέσεις, ενώ το αντίθετο συνέβη κατά το πλειστόκαινο: αποτέθηκε λιγνίτης σε λίγες περιοχές αλλά ήταν αξιοσημείωτου πάχους.