Παρουσιάζονται οι προδιαγραφές για τους πιεστικούς λέβητες, όπως προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα εθνικά πρότυπα Κρατών Μελών της Ε.Ε.. Δίδονται οι μηχανισμοί σχηματισμού ρυπαντών CO και NOx και αναλύεται η αρχή λειτουργίας καυστήρων χαμηλών εκπομπών με αυξημένη ενεργειακή απόδοση.