Στην εργασία αυτή εξετάσθηκε η παρούσα κατάσταση του στόλου των μονάδων στερεών καύσιμου στην Ευρώπη συναρτήσει του βαθμού απόδοσης καθώς και τα κύρια στοιχεία του Ελληνικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από στερεά καύσιμα. Παρουσιάσθηκαν τα κύρια τεχνολογικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σταθμών ηλεκτροπραγωγής τα οποία παρουσιάζουν τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα, καθώς και τα μέτρα παρακολούθησης του βαθμού απόδοσης μονάδων. Παρουσιάσθηκαν επίσης τα κύρια μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιούνται σε ελληνικούς σταθμούς. Η εργασία περιλαμβάνει την αποτύπωση της εξέλιξης νέων τεχνολογιών αξιοποίησης στερεών καυσίμων και τα κύρια τεχνικά και οικονομικά μεγέθη που αφορούν την εφαρμογή τεχνολογιών δέσμευσης CO2 σε ελληνικό ΑΗΣ.