Στόχος της εργασίας είναι η επισκόπηση των ήδη ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων τεχνολογιών δέσμευσης CO2, οι οποίες είναι κατάλληλες για εφαρμογή στο πλαίσιο της προσαρμογής τους σε ήδη υπάρχοντες σταθμούς, αλλά και σε καινούργιους. Έμφαση δίνεται στις τεχνολογίες καύσης με οξυγόνο, έκπλυσης με αμίνες και παραγωγής καυσίμου ελεύθερου από άνθρακα μέσω της αεριοποίησης στερεών καυσίμων. Οι τεχνολογίες δέσμευσης εξετάζονται από τεχνική και οικονομική άποψη, με στόχο την αξιολόγησή τους, καθώς και τη διερεύνηση της επίδρασης που θα έχει η εφαρμογή τους στους διάφορους τύπους θερμοηλεκτρικών σταθμών.