Στην εισήγηση αυτή, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δοκιμών συνδυασμένης καύσης απορριπτόμενης ξυλείας και λιγνίτη σε ατμοπαραγωγό, ισχύος 13,8ΜWth. Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων, μετρήθηκαν η συγκέντρωση Ο2 στο καυσαέριο και οι εκπομπές CO, SO2 και NO, ενώ καταγράφηκαν τα λειτουργικά στοιχεία της εγκατάστασης και συλλέχθησαν δείγματα τέφρας. Με βάση τα αποτελέσματα των πειραματικών μετρήσεων, ακολούθησε μακρόχρονη δοκιμή καύσης του βέλτιστου μίγματος στον ατμοπαραγωγό, το οποίο αποτελείτο από υπολείμματα ινοσανίδων (MDF), λιγνίτη και φυσική ξυλεία. Η μέτρηση των εκπεμπόμενων ρύπων καθώς και ο έλεγχος των επιφανειών συναλλαγής θερμότητας για το σχηματισμό επικαθήσεων τέφρας, επέδειξαν ότι κατά τη συστηματική καύση του μίγματος, δε θα χρειασθεί επιπρόσθετο κόστος, τόσο για τον καθαρισμό των καυσαερίων όσο και για τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού του ατμοπαραγωγού.

Λέξεις κλειδιά: απορριπτόμενη ξυλεία, συνδυασμένη καύση, ατμοπαραγωγός κινητής κλιμακωτής εσχάρας.