Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη σήμανση CE του συγκροτήματος Λέβητα-Καυστήρα, όπου γίνεται αναφορά στις νέες διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την πιστοποίηση των λεβήτων ζεστού νερού και στα σημεία διαφοροποίησής της, συγκρίνοντάς την με την προηγούμενη κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να προωθήσει την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας (στα πλαίσια του Προγράμματος Save), εξέδωσε την οδηγία 92/42ΕΟΚ της 21ης Μαϊου 1992 με την οποία καθορίζονται οι απαιτήσεις, που πρέπει να εφαρμόζονται στους νέους λέβητες ζεστού νερού, οι οποίοι τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα ονομαστικής ισχύος, ίσης ή ανώτερης των 4kW και ίσης ή κατώτερης των 400kW. Η συντονισμένη και αξιόπιστη συνεργασία των εμπλεκομένων θα έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που θα πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις, οι οποίες διασφαλίζουν την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος