Στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου του Κιότο προτείνεται η χρήση τριών «ευέλικτων μηχανισμών» ως συμπληρωματικές δράσεις για την επίτευξη των εθνικών στόχων κάθε κράτους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την πιλοτική περίοδο εφαρμογής (2005-2007) της «Εμπορίας Εκπομπών», τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. έχουν θεσπίσει Εθνικά Σχέδια Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών τα οποία ενσωματώνουν τους εθνικούς στόχους μείωσης που προκύπτουν από τον «επιμερισμό των βαρών» του στόχου του -8% της Ε.Ε. Στην εργασία αυτή πραγματοποιείται ανάλυση των Εθνικών Σχεδίων Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών (NAP: National Allocation Plans) ως προς τον τρόπο σχεδιασμού τους και του τρόπου επίτευξης του στόχου του Κιότο στα πλαίσια των εθνικών πολιτικών για τη μείωση του CO2.