Στην εργασία αυτή αξιολογούνται οι τεχνολογίες δέσμευση του CO2 που αναμένεται να εφαρμοσθούν σε θερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την περίπτωση χρήσης άνθρακα χαμηλής ποιότητας. Πραγματοποιείται εξέταση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των οικονομικών μεγεθών για τις τεχνολογίες καύσης με οξυγόνο και έκπλυσης με αμίνες, καθώς και τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου με αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) εξοπλισμένη με διάταξη δέσμευσης CO2. Από προσομοίωση των τεχνολογιών με θερμοδυναμικούς υπολογισμούς των επιμέρους τμημάτων των σταθμών προκύπτουν τα οφέλη ως προς την μείωση των εκπομπών CΟ2, αλλά και της μείωσης του βαθμού απόδοσης και της ισχύος για όλες τις εξεταζόμενες τεχνολογίες. Από τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάλυσης προκύπτει ότι στην περίπτωση της λειτουργίας σε φορτίο βάσης τόσο ο συνδυασμένος κύκλος με αεριοποίηση άνθρακα, όσο και η τεχνολογία καύσης με οξυγόνο αποτελούν πιθανή επιλογή για μείωση των εκπομπών CO2, έχοντας οικονομικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.