Η εργασία αφορά στην προσομοίωση σύζευξης στο κύκλωμα νερού/ ατμού ενός συμβατικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στερεού καυσίμου με μονάδα αποτέφρωσης απορριμμάτων και την εκτίμηση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού οφέλους. Ο παραγόμενος ατμός από τη μονάδα αποτέφρωσης οδηγείται στον υπερθερμαντή του συμβατικού σταθμού με σκοπό την υποκατάσταση ενέργειας και την αύξηση του συνολικού βαθμού απόδοσης. Στις προσομοιώσεις θερμοδυναμικών κυκλωμάτων εξετάσθηκαν τόσο η λειτουργία του συμβατικού σταθμού, όσο και το υβριδικό σχήμα λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες μετασκευές στις επιφάνειες συναλλαγής θερμότητας του συμβατικού σταθμού και των τροποποιήσεων στον κύκλο νερού/ ατμού. Παρουσιάζονται αποτελέσματα των θερμοδυναμικών υπολογισμών σε διαφορετικά φορτία λειτουργίας, από τα οποία προκύπτει ότι το υβριδικό σχήμα οδηγεί σε αύξηση του βαθμού απόδοσης του θερμικού σταθμού μεγαλύτερη από 4%, ενώ το όφελος από την υποκατάσταση στερεού καυσίμου ανέρχεται σε περίπου 440 GWh ετησίως. Η υποκατάσταση ενέργειας είναι συνάρτηση της παροχής ατμού μέσης πίεσης από τη μονάδα αποτέφρωσης, η οποία είναι σημαντική και σε περιπτώσεις λειτουργίας σε μερικό φορτίο