Η εργασία αναφέρεται στην παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης της εφαρμογής τεχνολογιών DeNOx στην διευρυμένη Ευρώπη καθώς και στην αποκτηθείσα εμπειρία από την εφαρμογή των συστημάτων αυτών σε ανθρακικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη και αναλύονται οι τεχνολογικές λύσεις που έχουν ή δύναται να χρησιμοποιηθούν για την μείωση των εκπομπών ΝΟx. Επίσης παρουσιάζονται χαρακτηριστικές περιπτώσεις μετασκευών σταθμών για την μείωση των εκπομπών, με σκοπό την απεικόνιση των δυνατοτήτων των τεχνολογιών DENOx ως προς την βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση στερεών καυσίμων