Σκοπός της εισήγησης είναι να παρουσιάσει τις υπάρχουσες και υπό ανάπτυξη τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν σε υφιστάμενους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για δέσμευση του CO2. Η εργασία εστιάζει σε τεχνολογικές επιλογές, όπως η έκπλυση των καυσαερίων με διάλυμα αμινών και η καύση σε περιβάλλον οξυγόνου με ανακυκλοφορία καυσαερίου. Μετά την αναλυτική επισκόπηση των υπό εξέταση τεχνολογιών, παρουσιάζονται αποτελέσματα υπολογιστικών προσομοιώσεων που αφορούν την εφαρμογή τεχνολογιών δέσμευσης του CO2 σε τυπικό ΑΗΣ στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν τη τροποποίηση των λειτουργικών και οικονομικών χαρακτηριστικών της μονάδας, καθώς και την επιτυγχανόμενη μείωση των εκπομπών CO2.