Στις μονάδες Συμπαραγωγής Θερμότητας και Ηλεκτρισμού, επιτυγχάνονται υψηλοί βαθμοί ενεργειακής απόδοσης, πάνω από 85%, διότι αξιοποιείται το μεγαλύτερο μέρος της θερμικής ενέργειας η οποία σε μια κοινή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκλύεται στην ατμόσφαιρα. Επομένως οι μονάδες αυτές μπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ορθολογικότερη αξιοποίηση των ενεργειακών πρώτων υλών, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά τα πλεονεκτήματα των μεθόδων συμπαραγωγής και τηλεθέρμανσης, οι δυνατότητες ανάπτυξης τους στην Ελλάδα – λαμβανομένων υπόψη και των ψυκτικών φορτίων και οι δυνατότητες συνδρομής του ελληνικού λιγνίτη στην ανάπτυξη μονάδων του είδους αυτού. Επί πλέον, παρουσιάζονται οι δόκιμοι τύποι μονάδων ρευστοποιημένης κλίνης σε ατμοσφαιρική πίεση που επιτρέπουν τη μικτή καύση βιομάζας και λιγνίτη, η οποία αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική για την προώθηση της βιομάζας στο ενεργειακό σύστημα της χώρας.

Η κάλυψη των θερμικών αναγκών των πόλεων Πτολεμαΐδας και Κοζάνης μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης, τα οποία τροφοδοτούνται από τους κοντινούς λιγνιτικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, είναι οι πρώτες σοβαρές προσπάθειες αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της συμπαραγωγής στην Ελλάδα.

Γίνεται συνοπτική παρουσίαση των λιγνιτικών κοιτασμάτων της Βόρειας Ελλάδας εκτός αυτών της λεκάνης Πτολεμαΐδας – Κοζάνης στα οποία είναι δυνατόν να στηριχθεί η λειτουργία μονάδων συμπαραγωγής για την τηλεθέρμανση πόλεων και κοινοτήτων, σε συνδυασμό με την κάλυψη θερμικών και ψυκτικών φορτίων βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων και προσεγγίζονται οι δυνατότητες δημιουργίας μονάδων Τηλεθέρμανσης και ενδεχομένως και Συμπαραγωγής στα Γρεβενά, την Καστοριά και σε άλλες περιοχές τη Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου με χρήση ξηρού λιγνίτη, που παράγεται στο μπρικετάδικο του ΛΚΠ-Α, και βιομάζας.

Τέλος αναφέρονται τα πλεονεκτήματα της μικτής καύσης λιγνίτη και βιομάζας γίνεται μνεία των εφαρμογών της μικτής καύσης και διατυπώνονται προτάσεις για την προώθηση συστημάτων συμπαραγωγής και τηλεθέρμανσης που ως κύριο καύσιμο θα έχουν τον λιγνίτη.