Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές τεχνολογικές επιλογές για την αύξηση του βαθμού απόδοσης του ενεργειακού τομέα στην Ευρώπη, και δύναται να έχει σημαντικό ρόλο στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα πλαίσια των επιταγών του πρωτοκόλλου του Κυότο και της μετά-Κυότο εποχής. Η συμπαραγωγή στην Ελλάδα δεν έχει αναπτυχθεί και βελτίωση της κατάστασης αυτής παρουσιάστηκε μετά το 1994 με την υιοθέτηση ευέλικτου νομοθετικού πλαισίου και την διείσδυσης του φυσικού αερίου, το οποίο ήδη είχε εισαχθεί στις οικιακές εφαρμογές. Η νέα κατάσταση στον ενεργειακό τομέα από το 1999, με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού και της απελευθέρωσης του φυσικού αερίου από το 2005 δίνει την δυνατότητα ανάπτυξης της συμπαραγωγής στην Ελλάδα. Η χρήση αποκεντρωμένων μονάδων συμπαραγωγής σε μεγάλα κτήρια, όπως η μικρο-αεριστρόβιλοι με καύσιμο φυσικό αέριο θα συνεισφέρουν στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και θα βελτιώσουν την αιχμιακή ζήτηση φορτίου στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων διείσδυσης μικρο-αεριοστροβίλων σε δημόσια κτήρια λαμβάνοντας υπόψη την θερμική και ηλεκτρική ζήτηση. Εξετάσθηκε η οικονομικότητα και η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση τιμολόγησης του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου στην Ελλάδα.