Στην εργασία παρουσιάζεται η υφισταμένη κατάσταση και οι τάσεις μελλοντικής στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Γίνεται συνοπτική παρουσίαση των καθαρών τεχνολογιών άνθρακα καθώς και οι τεχνολογικές επιλογές για την δέσμευση και αποθήκευση του CO2. Για τις τεχνολογίες μειωμένων εκπομπών CO2, παρουσιάζονται κύρια οικονομικά στοιχεία και έργα που έχουν ανακοινωθεί ή βρίσκονται στη φάση του σχεδιασμού για βραχυπρόθεσμη πιλοτική εφαρμογή.