Η εργασία αφορά την διερεύνηση της επίδρασης της απόδοσης σταθμού υπέρ-υπερκρίσιμων χαρακτηριστικών ατμού που χρησιμοποιεί λιγνίτη υψηλής περιεκτικότητας σε υγρασία και τέφρα. Για την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας εξετάσθηκαν δύο περιπτώσεις : ως μονάδα αναφοράς η περίπτωση τυπικής ελληνικής λιγνιτικής μονάδας υπερκρίσιμων χαρακτηριστικών ατμού 360 MWel gross με αναθέρμανση και 7 προθερμαντές νερού με απομάστευση ατμού και η περίπτωση μονάδας υπέρ-υπερκρίσιμων χαρακτηριστικών ατμού (350 bar, 700 oC) μα ανάθερμο ατμό χαρακτηριστικών (75 bar, 720 oC). Και στις δύο μανάδες εφαρμόζεται τεχνολογία προξήρανσης του λιγνίτη. Παρουσιάζονται τα θερμικά ισοζύγια των μονάδων εκ των οποίων προκύπτει η σημαντική αύξηση του βαθμού απόδοσης στην περίπτωση του σταθμού υπέρ-υπερκρίσιμων χαρακτηριστικών ατμού.