Η εργασία αφορά την εξέταση και ανάλυση καινοτόμου διεργασίας ανθρακοποίησης – ασβεστοποίησης ασβεστόλιθου για την δέσμευσης του CO2 σε ανθρακικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Η τεχνολογία αφορά την καινοτόμο διεργασία αεριοποίησης χαμηλής ποιότητας άνθρακα και ανθρακοποιημένου ασβεστίου με ατμό όπου σε η επιτόπου δέσμευση του CO2 και η αναμόρφωση καυσίμου πραγματοποιείται στον ίδιο αντιδραστήρα. Πραγματοποιήθηκαν δύο προσομοιώσεις βελτιστοποιημένων περιπτώσεων, εκ τω οποίων η πρώτη αφορούσε την καύση χαμηλής ποιότητας άνθρακα με οξυγόνο στον αντιδραστήρα αναγέννησης ασβεστολίθου, ενώ η δεύτερη την καύση με αέρα. Παρουσιάζονται αποτελέσματα ισοζυγιών μάζας των δύο αντιδραστήρων (που πραγματοποιήθηκαν με το Aspen Plus), καθώς επίσης και τα αποτελέσματα θερμοδυναμικών προσομοιώσεων των σταθμών (που πραγματοποιήθηκαν με το υπολογιστικό πρόγραμμα ENBIPRO). Εκτιμήθηκε η επίδραση της τεχνολογίας αυτής στην ισχύ και το βαθμό απόδοσης και βάσει των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι επιτυγχάνει υψηλό βαθμό απόδοσης μονάδων, σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες δέσμευσης CO2.