Στην εργασία αυτή, πραγματοποιήθηκε παραμετρική διερεύνηση του συντελεστή απορρόφησης μιγμάτων καυσαερίων από την καύση στερεών ή αερίων καυσίμων (CO2, υδρατμός, CO, NO, CH4 και SO2). Ο υπολογιστικός κώδικας στηρίχθηκε στο Εκθετικό Μοντέλο Ευρέως Φάσματος (EWBM), το οποίο επελέγη με γνώμονα την ταχύτητα υπολογισμών και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνει για σημαντικό εύρος συγκεντρώσεων, θερμοκρασιών και πιέσεων. Στον κώδικα ενσωματώθηκαν βάσεις δεδομένων παραμέτρων ακτινοβολίας αερίων δίδοντας την δυνατότητα να χρησιμοποιείται και ως αυτόνομη εφαρμογή. Εξετάσθηκε η εφαρμογή του κώδικα σε συνθήκες καύσης με οξυγόνο σε εστίες στερεών καυσίμων και συγκρίθηκε επίδραση των ιδιοτήτων ακτινοβολίας των καυσαερίων με αντίστοιχα αποτελέσματα τυπικής περίπτωση καύσης με αέρα.