Σκοπός της εισήγησης είναι η εξέταση του κανονιστικού πλαισίου για την Κλιματική Αλλαγή, καθώς και των σύγχρονων τάσεων της τεχνολογίας στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Παρουσιάζεται η Οδηγία για την Εμπορία Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου και η πορεία για την επίτευξη των στόχων του Κιότο. Δίδονται τα κύρια Ευρωπαϊκά προγράμματα στην ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών αξιοποίησης καυσίμων για τον ενεργειακό τομέα και αναλύονται οι κύριες τεχνολογίες για την μείωση των εκπομπών CO2. Εξετάζεται η περίπτωση μετασκευής λιγνιτικής μονάδας με την χρήση τεχνολογιών δέσμευσης CO2 και παρουσιάζονται τα οφέλη καθώς και τα μειονεκτήματα που αφορούν την ισχύ και τον βαθμό απόδοσης. Πραγματοποιείται οικονομική ανάλυση των τεχνολογιών συναρτήσει των ετήσιων ωρών λειτουργίας των μονάδων.