Παρουσίαση των κύριων τεχνολογικών παραμέτρων λιγνιτικού στόλου της διευρυμένης Ευρώπης στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής και παράθεση των κύριων τεχνολογικών μέτρων για μετασκευές σταθμών. Παρουσίαση των Ερευνητικών Έργων που αφορούν μονάδες στερεών καυσίμων μηδενικών εκπομπών καθώς και των κύριων τεχνολογικών και οικονομικών μεγεθών που αφορούν τις καθαρές τεχνολογίες άνθρακα και των επιλογών αναβαθμισμένης χρήσης των στερεών καυσίμων.