Σε πολλές Μονάδες λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής η «στρατσώνα» στο κύκλωμα ψυκτικού νερού των εγκαταστάσεων (για τον έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών), ενεργείται από την υπερχείλιση της λεκάνης του Πύργου Ψύξης όπως προβλέπονταν σχεδιαστικά από τους κατασκευαστές των Σταθμών. Τα γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη σημαντικών ποσοτήτων νερού ποιοτικά και ενεργειακά αναβαθμισμένου. Η πρακτική αυτή στερεί τη διαδικασία συμπύκνωσης του ατμού και συνιστά σπατάλη του φυσικού πόρου (νερού), αλλά και οικονομικών πόρων. Στην εργασία τεκμηριώνεται η εξοικονόμηση νερού, η βελτίωση παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων, η υποβοήθηση της λειτουργίας του Πύργου Ψύξης και η απομείωση των απωλειών φορτίου, με απόρριψη νερού από τον αγωγό ανόδου του ψυκτικού νερού, αντί της ακολουθούμενης σήμερα πρακτικής