Παρουσίαση των κύριων περιβαλλοντικών θεμάτων που οδήγησαν στην ανάπτυξη του πρωτοκόλλου του Κιότο καθώς και των κύριων δεσμεύσεων που πηγάζουν από αυτό. Ανάλυση των κυρίων παραμέτρων των 25 Εθνικών Σχεδίων Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου και αναλυτική παρουσίαση του Ελληνικού ΕΣΚΔΕ καθώς των προβλέψεων εξέλιξης των εκπομπών CO2 στην Ελλάδα.