Η εργασία επικεντρώνεται στη χρήση του υπολογιστικού εργαλείου επίλυσης θερμικών κυκλωμάτων ΕNBIPRO (ENergie-Bιllanz-PROgram) για την άμεση (on-line) αξιολόγηση του βαθμού απόδοσης θερμικού σταθμού καθώς και τον άμεσο (real-time) καθορισμό των θερμοδυναμικών χαρακτηριστικών του κύκλου. Το ENBIPRO είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την επίλυση ισοζυγίων μάζας και ενέργειας σύνθετων θερμικών κυκλωμάτων, υπολογίζει τον βαθμό απόδοσης και πραγματοποιεί εξεργειακή και εξεργειο-οικονομική ανάλυση θερμικών σταθμών. Η ανάπτυξη του συστήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα : καταγραφικό δεδομένων για την καταγραφή και διαχείριση δεδομένων που προέρχονται από τον μετρητικό εξοπλισμό, τον κώδικα ENBIPRO για την θερμοδυναμική ανάλυση, το υποσύστημα οικονομικής ανάλυσης και την μονάδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Αναλυτική περιγραφή του συστήματος περιλαμβάνεται στην εργασία αυτή.