Στην παρούσα εργασία αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και οι ερευνητικές προσπάθειες που λαμβάνουν χώρα στον τομέα της ανάπτυξης των τεχνολογιών δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα από σταθμούς παραγωγής ενέργειας ορυκτών καυσίμων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις τεχνολογίες δέσμευσης πριν από την καύση (π.χ εξανθράκωση καυσίμου), στις τεχνολογίες καύσης με υψηλή συγκέντρωση Ο2lC02 (oxy-fuel combustion) και σε καινοτόμες εφαρμογές καύσης όπως η καύση με τον μηχανισμό της χημικής ανάδρασης (Chemical Looping Combustion). Παρατίθενται τα προβλήματα και οι επιπτώσεις από την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών στον ενεργειακό τομέα. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες αποτελούν το αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης του ερευνητικού έργου ENCAP (Enhanced Capture of CO2) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχει το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ).