Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι να παρουσιάσει τις υπάρχουσες και υπό ανάπτυξη τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν σε υφιστάμενους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για μείωση των εκπομπών CO2. Η εργασία εστιάζει σε μέτρα που αφορούν τη στρατηγική λειτουργίας των σταθμών, όπως διαφορετικές μέθοδοι βελτιστοποίησης της καύσης (combustion tuning), καθώς και σε τεχνολογικές επιλογές για δέσμευση του CO2, όπως η έκπλυση των καυσαερίων με διάλυμα αμινών και η καύση σε περιβάλλον οξυγόνου με ανακυκλοφορία καυσαερίου. Μετά την αναλυτική επισκόπηση των υπό εξέταση τεχνολογιών, παρουσιάζονται αποτελέσματα υπολογιστικών προσομοιώσεων που αφορoύν την εφαρμογή τεχνολογιών δέσμευσης του C02 σε τυπικό ΑΗΣ στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν τη τροποποίηση των λειτουργικών και οικονομικών χαρακτηριστικών της μονάδας καθώς και την επιτυγχανόμενη μείωση των εκπομπών C02.