Οι διαθέσιμες ποσότητες βιομάζας / αποβλήτων στην Ελλάδα προέρχονται από γεωργικά υπολείμματα, υπολείμματα από βιομηχανικές διεργασίες (υπολείμματα βιομηχανικής επεξεργασίας προϊόντων γεωργικής, δασικής και ζωικής παραγωγής), ζωικά κατάλοιπα και δασικά υπολείμματα.

Η μικτή καύση είναι η πρακτική υποκατάστασης ενός συμβατικού καυσίμου από βιομάζα σε μονάδες παραγωγής ενέργειας. Το ποσοστό προσθήκης της βιομάζας στο καύσιμο μίγμα ξεκινάει από 10-15% και ανέρχεται έως και 60% της προσδιδόμενης ισχύος, ανάλογα με το σύστημα καύσης. Η μικτή καύση αποτελεί μέθοδο ενεργειακής ανάκτησης βιομάζας / αστικών αποβλήτων, και συνεπώς, εξοικονόμησης πρώτων υλών. Κατά αυτό το λόγο συμβάλλει σημαντικά στην αξιοποίηση εγχώριων ενεργειακών πόρων και συνεπώς στην ανεξαρτητοποίηση της χώρας από εισαγόμενες ενεργειακές πηγές. Επιπροσθέτως, συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της αγροτικής βιομηχανίας, της μείωσης των εκπομπών CO2 (περιορισμός του φαινομένου του θερμοκηπίου), ΝΟX και ιχνοστοιχείων. Τέλος, συμβαδίζει με τις προτεραιότητες της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας, όπου είναι έκδηλη η ανάγκη για παραγωγή φτηνής ενέργεια με υψηλή απόδοση και φιλική συμπεριφορά ως προς το περιβάλλον.

Η Ευρωπαϊκή ένωση έχει δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα σε αυτό τον τομέα. Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση πολλών ερευνητικών προγραμμάτων, πολλές χώρες εφαρμόζουν την τεχνολογία της μικτής καύσης. Ιδιαίτερα στις Σκανδιναβικές χώρες, στην Ολλανδία και τη Δανία η τεχνολογία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη.

Στην Ελλάδα η μικτή καύση έχει δοκιμασθεί:

Οι δοκιμές στις Μονάδες Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης, ισχύος 125MW καθεμιά, έδειξαν οτι το ελαιοπυρηνόξυλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο υποστήριξης. Τρία είδη ξυλείας,: η φυσική ξυλεία (πεύκο), υπολείμματα ινοσανίδων από την παραγωγική διαδικασία του εργαστηρίου και στύλοι της ΔΕΗ, χρησιμοποιήθηκαν ως καύσιμο στο λέβητα κινούμενης εσχάρας της εγκατάστασης ΠΙΝΔΟΣ, ισχύος 13.8 MWth. Τέλος, στις δοκιμές μικτής καύσης στην ρευστοποιημένη κλίνη εργαστηριακής κλίμακας δοκιμάσθηκε ελαιοπυρηνόξυλο, άχυρο και απορριπτόμενη ξυλεία.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών στη Μεγαλόπολη έδειξαν ότι είναι δυνατή η υποκατάσταση μέχρι 7% του λιγνίτη από ελαιοπυρηνόξυλο με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες κατασκευαστικές τροποποιήσεις που αφορούν την τροφοδοσία του ελαιοπυρηνόξυλου στην εστία του A/Π. Όσον αφορά τις δοκιμές στο λέβητα κινούμενης εσχάρας παρατηρήθηκαν ικανοποιητικά επίπεδα στις εκπομπές και την απόδοση της καύσης, συγκεκριμένα οι εκπομπές διοξινών και φουρανίων στο καυσαέριο ήταν χαμηλότερες από το νομοθετικό όριο. επιπλέον, οι εργαστηριακές δοκιμές σε εγκατάσταση ρευστοποιημένης κλίνης συνέβαλλαν στον καθορισμό των λειτουργικών συνθηκών για την τέλεια καύση διαφόρων ειδών βιομάζας με ελληνικό λιγνίτη.

Συμπερασματικά, η χρησιμοποίηση της βιομάζας για την υποκατάσταση λιγνίτη σε υπάρχοντες συμβατικούς ατμοπαραγωγούς είναι εφικτή. Οι τεχνικοί περιορισμοί που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή της μικτής καύσης είναι οι εξής: α) Προεπεξεργασία της διαθέσιμης βιομάζας, όπως συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και τροφοδοσία της, που δημιουργεί την ανάγκη ειδικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εξοπλισμού. β) Έντονα λειτουργικά προβλήματα, κυρίως όσον αφορά τις επικαθίσεις και τις διαβρώσεις στις επιφάνειες συναλλαγής θερμότητας. γ) Χρησιμοποίηση των στερεών υπολειμμάτων της καύσης, και ιδιαίτερα της τέφρας.
Εξάλλου είναι δυνατή η κατασκευή αποκεντρωμένων μονάδων συμπαραγωγής θερμότητας Και ηλεκτρισμού ισχύος μέχρι 30 MWel, οι οποίες θα χρησιμοποιούν μεγάλο εύρος καυσίμων και θα εκμεταλλεύονται τοπικά διαθέσιμες ποσότητες βιομάζας, υπολειμμάτων αγροτικών διεργασιών και ακόμη αστικών αποβλήτων σε συνδυασμό με τα τοπικά κοιτάσματα λιγνίτη. Ωστόσο, σημαντικό πρόβλημα παραμένει η διασπορά του καυσίμου και η διαχείριση και μετατροπή του σε μια «εύχρηστη» μορφή καυσίμου. Προς αυτήν την κατεύθυνση, πρόκειται να συμβάλλει σημαντικά η ίδρυση και λειτουργία εξειδικευμένων εταιριών συλλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας βιομάζας καθώς και η θέσπιση προδιαγραφών κατηγοριοποίησης των ειδών βιομάζας από όπου θα προκύπτει ο βέλτιστος τρόπος αξιοποίησης τους.

Keywords: μικτή καύση, απορριπτόμενη ξυλεία, ελαιοπυρηνόξυλο