Τα αποτελέσματα από τη διεξαγωγή έργου στα πλαίσια του ευρωπαικού προγράμματος ΤΗERMIE δίνονται στην παρούσα εργασία. Το έργο αποσκοπούσε στην επίδειξη της δυνατότητας ενεργειακής αξιοποίησης διαφόρων κατηγοριών ξυλείας μέσω της μικτής καύσης της με λιγνίτη. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις κατηγορίες ξυλείας οι οποίες έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους ως τελικά προϊόντα χρήσης και παραμένουν πλέον ώς απόβλητα προς διάθεση ή αξιοποίηση. Οι κατηγορίες αυτές χαρακτηρίζονται ως "απορριπτόμενη ξυλεία", οι ποσότητές της εκτιμώνται σε 1.070.000 m3 ετησίως ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό της οδηγείται σε χωματερές. Στην εργασία δίνεται το δυναμικό απορριπτόμενης ξυλείας ανά πηγή προέλευσης ενώ αποτυπώνεται το νομικό πλαίσιο και οι περιορισμοί που σχετίζονται με την αξιοποίησή της. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην κατηγοριοποίηση της απορριπτόμενης ξυλείας, στις διαδικασίες διαχείρισης καθώς και στις τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησής της. Τα αναμενόμενα οφέλη από τη θερμική εκμετάλλευση της απορριπτόμενης ξυλείας σχετίζονται με την αξιοποίηση μιας εγχώριας πηγής ενέργειας, τη μείωση επιβάρυνσης των χωματερών και κυρίως με την απόκτηση εμπειριών σε θέματα ανακύκλωσης. Στη συνέχεια, ως επιδεικτική εφαρμογή, δίνονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα από τη μικτή καύση απορριπτόμενης ξυλείας και λιγνίτη σε βιομηχανικό λέβητα. Στο συγκεκριμένο σύστημα καύσης η εκτεταμένη χρήση ξυλείας ως καύσιμο δεν επέφερε κανένα επιπρόσθετο κόστος στη συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, τηρώντας παράλληλα τα όρια εκπομπών.