Οι ραγδαίες εξελίξεις στις τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ιδιαίτερα από τις μονάδες συνδυασμένου κύκλου, η απελευθέρωση της αγοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη και οι ολοένα αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές έκαναν επιτακτική την αναμόρφωση της πρώτης έκδοσηςτου βιβλίου "ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ".

Παρουσιάζονται πρόσθετα οτοιχεία που αφορούν τις τεχνολογικές εξελίξεις μονάδων συνδυασμένου κύκλου τρίτης γενιάς, τις βελτιώσεις του βαθμού απόδοσης καθώς και τα νέα συστήματα ψύξεως οτον κύκλο του ατμού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην παροχή στοιχείων σχετικά με τις Βέλτιστες Τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής (Best Available Technologies - BAT) όπως αυτές αποτυπώνονται οτις πρόσφατες επίσημες εκδόσεις της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, που προστέθηκαν οτις βιβλιογραφικές αναφορές του κειμένου.

Επίοης, η επικείμενη αναθεώρηση της Κοινοτικής Οδηγίας για τις Εκπομπές από μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης (Large Combustion Plant Directive), η οποία θα αντικαταστήσει από το 2002 την προηγούμενη οδηγία 88/609, έκανε απαραίτητη την προσθήκη νέων στοιχείων για τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές των Θερμοηλεκτρικών μονάδων.

Στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου "ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ" δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα οτην βελτίωση της ποιότητας των σχεδίων, σχημάτων και διαγραμμάτων, έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του εξειδικευμένου αναγνώστη.

Επιθυμώ από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω το συνεργάτη μου Δρ.Άγγελο Δουκέλη για την ουσιαστική συνεισφορά του στη διαμόρφωοη της νέας έκδοοης του βιβλίου.

Εμμ. Κακαράς