Εκπονήθηκε στα πλαίσια ερευνητικού έργου με τίτλο "Προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση του λιγνίτη" που ανατέθηκε το 1997 από την Δ.Ε.Η. / Δ.Μ.Κ.Θ. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Εργαστήριο Αεροδυναμικής και Εργαστήριο Ατμοπαραγωγών και Θερμικών Εγκαταστάσεων) και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 1998. Στην εργασία γίνεται σύγκριση των τεχνολογιών Ατμοπαραγωγών υπερκρίσιμων πιέσεων σε συμβατικό κύκλωμα, Ρευστοποιημένης κλίνη υπό πίεση (PFBC) σε συνδυασμένο κύκλο και Αεριοποίηση γαιάνθρακα σε συνδυασμένο κύκλο (IGCC). Πραγματοποιείται εξέταση της εξέλιξης της τεχνολογίας, ανάλυση των κύριων σημείων της κάθε τεχνολογίας, καθώς και η διεθνής εμπειρία και προτάσεις επίλυσης. Εξετάζεται η εφαρμογή της τεχνολογίας για ελληνικούς λιγνίτες και γίνεται οικονομική αξιολόγηση νέων μονάδων (SC-PFBC-IGCC).