Σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογικών επιλογών για την δέσμευση και αποθήκευση CO2, με στόχο την μετασκευή υφισταμένων μονάδων που χρησιμοποιούν χαμηλής ποιότητας άνθρακα. Λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά σύγχρονων τυπικών λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, εξετάσθηκε η εφαρμογή των πλέον υποσχόμενων τεχνολογικών επιλογών που είναι η καύση με οξυγόνο και η δέσμευση με αμίνες. Βάσει θερμοδυναμικών προσομοιώσεων των διαφόρων επιλογών των σταθμών προκύπτουν οι δυνατότητας μείωσης τω εκπομπών CO2 και αποτιμάται η επίδραση της χρήσης των τεχνολογιών αυτών στον βαθμό απόδοσης και στην αποδιδόμενη ισχύ. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε οικονομική αξιολόγηση των τεχνολογιών, συναρτήσει του κόστους καυσίμου και του ρίσκου εκπομπών CO2.