Ενεργειακό Δυναμικό και Βιώσιμες Τεχνολογίες στη Δ. Μακεδονία
16 Απριλίου, 2008 - Κοζάνη
11:00 – 11:30 Εγγραφές
11:30-11:40

Υποδοχή - Παρουσίαση του πλαισίου και των στόχων της Ημερίδας
Καθ. Ε. Κακαράς, Δ/ντής ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ

11:40 – 11:50

Χαιρετισμός Γ.Γ. Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας

11:50 – 12:00

Σύντομη παρέμβαση ΤΕΕ/ Τμήμα Δ. Μακεδονίας

12:00 – 12:45

“Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Δ. Μακεδονίας”,
Καθ. Α. Τομπουλίδης, ΠΔΜ, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΠΚΔΜ

“Τεχνολογική Πλατφόρμα Ενέργειας:Αντικείμενο-Στόχοι & Αναμενόμενα αποτελέσματα”
Δρ. Ν. Κούκουζας, Αν. Διευθυντής ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ

“Τεχνολογική Πλατφόρμα Ενέργειας & Οριζόντιες Συνέργιες”
Αν. Καθ. Ι. Μπακούρος, ΠΔΜ, κ. Ι. Φάλλας, Συντονιστής ΠΠΚΔΜ

12:45 – 13:00 Διάλειμμα
13:00 – 14:15

“Η αξιοποίηση του λιγνίτη στη Δ. Μακεδονία: Παρούσα κατάσταση & Προοπτικές”,
κα. Α. Καστανάκη, Τομεάρχης Μ.Ο. Λειτουργίας Α.Ε./ ΔΣΑΠ

“Εναλλακτικές Τεχνολογίες - Δέσμευση CO2
κ. Α. Κατσιάμπουλας, ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

“Διαχείριση εκπομπών CO2 από την Ηλεκτροπαραγωγή”
Καθ. Ε. Κακαράς, Δ/ντής ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ

14:15 – 15:00 Ελαφρύ Γεύμα
15:00 – 16:15

“Διαχείριση απορριμμάτων στη Δ. Μακεδονία και η ενεργειακή προοπτική”,
κ. Π. Καφάσης, Δ/ντής ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

“Ενεργειακές Καλλιέργειες”
κ. Ι. Ελευθεριάδης, ΚΑΠΕ

“Δυναμικό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη Δ. Μακεδονία”
Επ. Καθ. Α. Τουρλιδάκης, ΠΔΜ

“Τεχνολογίες Αξιοποίησης Βιοαερίου”
Επ. Καθ. Μ. Γούλα, ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας

16:15-17:00 Συζήτηση και κλείσιμο της ημερίδας